Phòng Công tác Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp

Địa chỉ: P.102 nhà B và P.103 nhà C, Trường Đại học Hà Nội, Km9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Điện thoại: (+84-24) 3543.0506

Fax: (84-24) 3854.4550

Email: congtacsinhvien@hanu.edu.vn